Anadolu Evliyaları Derneği

DERNEK TÜZÜĞÜ ANADOLU EVLİYALARI DERNEĞİ
       
1. MADDE: DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Derneğin adı ‘ANADOLU EVLİYALARI Derneği’dir. Kısa adı AED, Derneğin Merkezi Ankara’dır. Dernek Yurt İçinde ve Yurt Dışında Şube Açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri Faaliyet Alanı.

2. MADDE: Dernek, a) Anadolu’da hizmet vermiş olan evliyalarımızın düşünüş, kültür ve felsefelerini koruyup yaymak için bilgi toplar ve toplumu bilgilendirme faaliyetlerinin tümünde bulunur, b) Evliya türbelerinin bakım ve tadilatlarını karşılar, c) Evliya geleneği olan ihtiyaç sahiplerinin eğitim, gıda, barınma, giysi ve sağlık masraflarını karşılayarak Anadolu evliyalarının geleneğine sahip çıkar, d) Evliyalarla ilgili anma törenleri ve etkinlikler düzenler, ilgili kamu ve özel kuruluşlarla irtibat kurup etkinlikleri kamuoyuna duyurur,
e) Geleneksel kültür ve sanat dallarının tanıtılması ve özendirilmesi için çalışmalar yapar. Tiyatro, dans ve bale toplulukları resim, heykel, şiir ve edebiyat gibi branşlarda çalışma grupları kurar, faaliyet alanları yaratır ve faaliyet ve eserlerin tanıtımı için gerekli kişi ve kuruluşlarla iş birliğine girer. Eğitim ve öğretimle ilgili etkinlikler sempozyumlar yapar ve eğitim kursları açar,
f) Öğrencilere burs ve eğitim amaçlı yardım yapar, yurt içi ve yurt dışında eğitim kurumlarının kurulması ve inşası için girişimlerde bulunur ve yardım kampanyaları düzenler,
g) Evliyaların türbelerini ve evliyalarla ilgili düzenlenen faaliyetleri ziyaret etmek amacıyla yapılan turizm faaliyetlerini destekler.
 
Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1-    Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,
2-    Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,
3-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınlan temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak/ çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap gibi yayınlar ile üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarmak,
4-    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,
5-    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım tonlama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,
6-    Tüzük amaçlarının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyduğu gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve bunları tefriş etmek,
7-    (Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesis kurmak ve bunları tefriş etmek,
8-    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi ve eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,
9-    Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınırı taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde aynı hak tesis etmek,
10-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurulabileceği tesisleri kurmak,
11-    Uluslararası faaliyete bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak /
12-    Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan maddi yardım almak ve adı geçen kurumlara maddi yardımda bulunmak,
13-    Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kuruluşlar; ile Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,
14-    Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,
15-    Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,
16-    Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda diğer derneklerle veya vakfı sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için platformlar oluşturmak,
17-    İlgili araştırma ve çalışmaları kendi adıyla çıkacak bilimsel dergilerinde yayınlamak yada diğer bilimsel dergi ve kitaplarda yayınlanmasını sağlamak,
18-    Dernek amacını gerçekleştirmek için gerek görüldüğünde gayri, nakdi krediden kaynaklanan doğmuş doğacak ve tüm borçlarının güvencesi olarak derneğe ait hesaplar üzerinde rehin veya ipotek tahsis etmek.